Εισαγωγή
Προφίλ
Πελάτες
Προμηθευτές
Εγκαταστάσεις
Πίνακες
Αλφαβητάριο
Νέα
Επικοινωνία
 
[ΟΛΑ]
| Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω]
 
 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Είναι από τα ελαφρύτερα μέταλλα, με πυκνότητα που φτάνει το 1/3 αυτής του σιδήρου. Έχει μικρό ειδικό βάρος, σημείο τήξης τους 660 C περίπου και παρουσιάζει καλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα. Για την παρασκευή του χρησιμοποιείται κυρίως βωξίτης.
 
ΕΜΒΑΠΤΟΤΗΤΑ
Ονομάζεται η σκλήρυνση που αποκτά το μέταλλο από την επιφάνεια προς τον πυρήνα του. Η εμβαπτότητα ποικίλει ανά υλικό και εξαρτάται από τη διάμετρο του χάλυβα και την ποιότητα του κράματος.
 
ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ
Εάν ο χάλυβας που πρόκειται να υποστεί βαφή έχει περιεκτικότητα άνθρακα κάτω από 0,22 %, ακολουθούμε μια εναλλακτική μέθοδο βαφής, την ενανθράκωση. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί να εμποτίσει την επιφάνεια του υλικού με ξένα άτομα άνθρακα, έτσι ώστε να αποκτήσει μεγάλη επιφανειακή σκληρότητα, χωρίς ο πυρήνας του να χάνει τη φυσική του κατάσταση. Η θερμοκρασία ενανθρακώσεως είναι περίπου 900 – 920 C και η θερμοκρασία βαφής 820 – 840 C.
 
ΕΝΑΖΩΤΩΣΗ
Είναι μέθοδος εμποτισμού της επιφάνειας του υλικού με άζωτο, με σκοπό τη σκλήρυνσή της. Η θερμοκρασία εναζώτωσης είναι 580 C περίπου, σημαντικά χαμηλότερη από αυτή της ενανθράκωσης, με αποτέλεσμα να εξαλείφονται οι όποιες τάσεις παραμόρφωσης του υλικού. Τέλος, σε αντίθεση με την ενανθράκωση, μετά την εναζώτωση δεν ακολουθεί βαφή.
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ
Ονομάζονται οι χάλυβες που περιέχουν χρώμιο περισσότερο από 12% και μέχρι 30% και νικέλιο από 8% - 20%, είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση και στο οξειδωτικό της ατμόσφαιρας.
 
ΑΝΟΠΤΗΣΗ
Διαδικασία θέρμανσης του μετάλλου στους 900 C περίπου, με σκοπό την ομοιογενοποίηση της εσωτερικής του δομής. Έτσι επιτυγχάνεται η μαλακτικότητα, η εξάλειψη εσωτερικών τάσεων, η αντοχή και η δυσθραυστότητα του υλικού.
 
ΔΥΣΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ
Ονομάζεται η ικανότητα ενός υλικού να δέχεται μόνιμη παραμόρφωση στο σχήμα του, χωρίς να σπάει.
 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Είναι το τελευταίο στάδιο θερμικής κατεργασίας του μετάλλου, κατά το οποίο δίνουμε στο υλικό τις μηχανικές ιδιότητες που επιθυμούμε. Πιο συγκεκριμένα, η επαναφορά αποσκοπεί στη βελτίωση της αντοχής των βαμμένων χαλύβων και στην αύξηση της δυσθραυστότητάς τους. Το βαμμένο υλικό αναθερμαίνεται και ψύχεται ήρεμα ή και ακαριαία. Έτσι εξαφανίζονται οι εσωτερικές τάσεις και αποκαθίσταται η κρυσταλλική δομή του χάλυβα.
 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ
Είναι η διαφορά μήκους του υλικού πριν και μετά τη δοκιμή του. Υπολογίζεται ως εξής: Μήκος τελικό – Μήκος αρχικό = 100 Μήκος αρχικό
 
 

 
 
ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Μέθοδος σκλήρυνσης μετάλλων σύμφωνα με την οποία μια ηλεκτρική γεννήτρια παρέχει ισχυρό εναλλασσόμενο ρεύμα, το οποίο διαμέσου ενός πηνίου μετατρέπεται σε ταχεία και ισχυρή θέρμανση. Η μεγάλη ταχύτητα θέρμανσης του υλικού παρέχει το πλεονέκτημα τόσο της ολικής βαφής όσο και της μερικής ή ολικής σκλήρυνσης.
 
ΜΑΓΓΑΝΙΟ
Προσδίδει στο χάλυβα αντοχή στη διάβρωση και την υγρή ατμόσφαιρα. Οι μαγγανιούχοι χάλυβες αντέχουν σε κρούση, αλλά παρουσιάζουν ελαφρά μειωμένη δυσθραυστότητα.
 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ιδιότητες οι οποίες περιγράφουν την αντίδραση ενός μετάλλου, είτε ελαστική είτε πλαστική, από την άσκηση κάποιου συγκεκριμένου φορτίου.
 
ΝΙΚΕΛΙΟ
Το νικέλιο, αυξάνει την αντοχή του χάλυβα και τη σκληρότητα, χωρίς να ελαττώνει την πλαστικότητά του και επίσης παρουσιάζει υψηλά επίπεδα δυσθραυστότητας. Η αντοχή του στην κόπωση και τη φθορά είναι μεγαλύτερη απ’ ότι αν προσθέσουμε άνθρακα. Περίπου το 65% όλης της ποσότητας νικελίου παγκοσμίως, χρησιμοποιείται για την παραγωγή ανοξειδώτων χαλύβων. Τέλος, οι νικελιούχοι χάλυβες είναι κατάλληλοι για ενανθράκωση.
 
ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ
Χρησιμοποιείται έως ποσοστού 1% στους χάλυβες κατασκευών. Αποτελεί επίσης πολύτιμη προσθήκη στο χάλυβα, διότι προσδίδει μεγάλη αντοχή στην κοπή, στην κόπωση και συντελεί στην αύξηση του ορίου θραύσης του μετάλλου.
 
ΟΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
Η δύναμη στην οποία το υλικό χωρίς περαιτέρω αύξηση της φόρτωσης, παρουσιάζει αύξηση του μήκους του. Τότε λέμε ότι το υλικό «διαρρέει».
 
ΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ονομάζεται η δύναμη μέχρι την οποία το δοκίμιο εάν αποφορτιστεί, δεν παρουσιάζει καμία μόνιμη επιμήκυνση.
 
ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ
Είναι η μέγιστη δύναμη που εφαρμόζεται στο υλικό, πριν από τη θραύση του. Μετράται σε kg/mm2 ή Ν/mm2.
 
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
Ονομάζεται η αντίσταση την οποία αναπτύσσει το μέταλλο στη διείσδυση εντός αυτού ενός άλλου σώματος, πιεζόμενο από κάποια άλλη μηχανική δύναμη.
 
ΧΡΩΜΙΟ
Αυξάνει τη σκληρότητα και τη φθορά τριβής, ενώ εμποδίζει την περαιτέρω διάβρωση, γι’αυτό και χρησιμοποιείται στους ανοξείδωτους χάλυβες.